وظایف اساسی


   
   

   * تلاش در جهت تحقق اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست  ساله كشور وبرنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

   * ايجادبستري مناسب براي رشد و توسعه علمي و فرهنگي دانشگاه صنعتي شريف و ايفاي اين نقش در فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و خدمات‌رساني در سطح بين‌المللي

     * دستيابي به استاندارد هاي بين المللي در آموزش و پژوهش فني  و مهندسي در سطوح بين المللي و صدور مدارك تحصيلي مشترك با دانشگاههاي معتبر دنيا

  * توسعه فضاي مجازي در آموزش وپژوهش فني  و مهندسي با بهره گيري از مدل هاي نوآورانه، از طريق ايجاد بسترهاي مجازي و دوره ها و كلاس هاي نيمه حضوري و راه اندازي رشته هاي جديد  با  تركيب مواد آموزشي مصوّب

  * پرديس نسبت به ايجاد شعبه در نقاط مختلف در داخل و خارج كشور به تناسب عرضه و تقاضا در گسترش خدمات و دستيابي به اهداف و ماموريت هاي آن اقدام مي نمايد.