۱۱:۵۰ ساعت دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
shora-pardis

 

شورای پردیس بین الملل تهران

International Council of Tehran International Campus


 

 

 

 

 

دکتر داود رشتچیان

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف

rashtchian@sharif.edu
Website

Davood Rashtchian

  Vice-President for Academic Affairs

Telefax (+98-21) 66165050
Fax (+98-21) 66165401


 

 

دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی

رئیـس پردیس بین الملل تهران


Hamid-Reza Maddah-Hosseini

Professor

Materials Science and Engineering Department

http://sina.sharif.ir/~madaah/


 

 

 

دکتر غلامرضا قاسم ثانی

مدیر کل آموزش دانشگاه صنعتی شریف


Gholamreza Ghassem-Sani

Dean of Education

http://sina.sharif.ac.ir/~sani/


 

 

 

دکتر داود رشتچیان

مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف


Davood Rashtchian  

http://sharif.ir/~rashtchian/


 

 

دکترعلی محمد افشین همت یار

معاون آموزشی پردیس بین الملل تهران-دانشگاه صنعتی شریف


Ali Mohammad Afshin Hemmatyar

Assistant Professor


Department of Computer Engineering Sharif University of Technology
 

http://sharif.edu/~hemmatyar/


 

 

 

مهندس محمد ابراهیم ده آفرین

معاون پشتیبانی و توسعه منابع پردیس بین الملل تهران-دانشگاه صنعتی شریف


MohammadEbrahim DehAfarin

Tehran deputy for support of the international campus - Sharif University of Technology

 

 http://sharif.edu/~edehafarin


 

 

 

مهندس مرتضی یاری

مدیردانشجویی و فرهنگی پردیس بین الملل تهران- دانشگاه صنعتی شریف


Morteza yari

Tehran International Cultural Campus - Sharif University of Technology

 


 

 

 

دکتر علی محمد افشین همت یار

مدیر برنامه  مهندسی فناوری اطلاعات


 Ali Mohammad Afshin Hemmatyar

Assistant Professor, PhD in Electrical Engineering

Director of Information Technology degree program

 

http://sharif.edu/~hemmatyar/


 

 

 

دکتر محسن اصغری

مدیر برنامه  مهندسی مکانیک و مهندسی مکاترونیک


Mohsen Asghari

Associate Professor,Ph.D. Sharif University of Technology

Program Manager, Mechanical Engineering and Mechatronics

 

http://sharif.ir/~asghari/


 

 

 

دکتر حسین غضنفری

مدیر برنامه  مهندسی نفت


Hoseyn Ghazanfari

Assistant Professor

Petroleum Engineering Program Manager

http://che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=ghazanfari


 

 

 

دکتر علیرضا خالو

مدیر برنامه  مهندسی عمران


Alireza Khaloo

Distinguished Professor

Civil Engineering Program Manager

http://dena.sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=khaloo


 

 

 

دکتر سیروس جمالی

نماینده دانشکده شیمی


Sirous Jamali

Assistant Professor of Inorganic Chemistry

Representative of the Department of Chemistry

 

http://ch.sharif.edu/~chinfo/sjamali.html


 

 

 

دکتر نادر سید ریحانی

نماینده دانشکده فیزیک


Seyed Nader Seyed Reihani

Representative of the Department of Physics

 

http://phys.sharif.edu/web/sreihani


 

 

 

دکتر رسول رمضانیان

نماینده دانشکده ریاضی


 Rasoul Ramezanian

Assistant Professor

Representative of the Department of Mathematics

 

http://sharif.ir/~ramezanian/


 

 

 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید