درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

شیوه نامه نحوه محاسبه و دریافت شهریه

شیوه نامه نحوه محاسبه و دریافت شهریه تحصیلی و تخفیفات آن برای دوره های کارشناسی پردیس بین الملل تهران

این شیوه نامه به منظور تبیین ساختار شهریه تحصیلی، نحوه محاسبه و دریافت آن، اعمال افزایش سنواتی و انواع تخفیف در شهریه دانشجویی تدوین شده است.
ماده 1: ساختار شهریه
شهریه هر نیمسال تحصیلی مشتمل است بر جزء ثابت (شهریه ثابت) به علاوه جزء متغیر (شهریه متغیر)، که شهریه تعداد واحدهای اخذ شده توسط دانشجو در آن نیمسال تحصیلی می باشد.
شهریه هر واحد اخذ شده بسته به آنکه از مجموعه دروس نظری (تئوری) یا عملی (آزمایشگاهی و کارگاهی) باشد متفاوت است.
تبصره 1: مبلغ شهریه ثابت و شهریه متغیر دروس عملی و نظری پیش از شروع هر ترم تحصیلی و متناسب با افزایش هزینه های پردیس و شاخص تورم سالانه با پیشنهاد رئیس پردیس و تصویب شورای عالی پردیس در چهارچوب مصوبات هیأت امناء تعیین شده و برای کلیه دانشجویان پردیس صرف نظر از سال ورود تسری می یابد. مادامی که پیشنهاد تغییر مبلغ شهریه به تصویب شورای یاد شده نرسیده باشد مبالغ مصوب برای نیمسال گذشته مبنای محاسبات خواهد بود.
ماده 2: نحوه دریافت شهریه
شهریه تحصیلی دانشجویان طی دو نوبت در اوایل نیمسال و همزمان با ثبت نام و اخذ واحدهای درسی و نیز در اواسط نیمسال تحصیلی (تا پیش از شروع امتحانات پایان نیمسال) از دانشجویان اخذ می شود.
تبصره 1: رئیس پردیس اختیار دارد تا شهریه حداکثر 20% از دانشجویان را حسب درخواست کتبی و به دلیل عدم تمکن مالی دانشجو به نحوی تقسیط نماید، که کل شهریه هر نیمسال تحصیلی تا پایان همان نیمسال به طور کامل تسویه گردد. رئیس پردیس می تواند این اختیار را به یک نفر از معاونان خود یا سایر مدیران پردیس تفویض نماید.
تبصره 2: پردیس می تواند آن دسته از دانشجویانی را که بدون دلیل موجه نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از شهریه خود یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت آن تا زمان شروع امتحانات اقدام ننموده¬اند از حضور در جلسات امتحان محروم نماید. تشخیص دلیل موجه به عهده رئیس پردیس یا مقام تعیین شده توسط وی می¬باشد.
تبصره 3: در صورت عدم تسویه کامل شهریه هر ترم تا پایان همان ترم معادل 10% مبلغ باقی مانده به عنوان جریمه تأخیر به بدهی دانشجو افزوده خواهد شد.
ماده 3: تخفیف در شهریه و نحوه اعمال آن
پردیس بین الملل تهران بر اساس مصوبات شورای عالی خود برای دانشجویان حایز شرایط تخفیف هایی را، منوط بر نداشتن حکم قطعی از کمیته انضباطی، در نظر گرفته و اعمال می نماید. هر گونه تغییر در شرایط یاد شده منوط به تصویب شورای عالی پردیس می باشد.
تبصره 1: اعمال موارد زیر به عنوان تخفیف در شهریه دانشجویان امکان پذیر می باشد.
1- برای دانشجویان شاهد و ایثارگر بر اساس مصوبات و ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری.
2- برای رتبه های اول، دوم و سوم در هر نیمسال (به جز تابستان) به تفکیک رشته تحصیلی و نیمسال ورودی و بر اساس معدل نیمسال، مشروط بر اخذ حداقل 14 واحد درس تخصصی در آن نیمسال با حداقل معدل 17، به ترتیب 40، 30 و 20 درصد شهریه متغیر.
3- برای اخذ تنها یک درس در ترم پایانی معادل 50% شهریه ثابت.
تبصره 2: چنانچه پردیس در آگهی مرتبط با پذیرش دانشجو در هر یک از نیمسال های تحصیلی شرایط خاصی را برای اعمال تخفیف اعلام نماید، شرایط یاد شده تا پایان دوره تحصیلی برای دانشجویان ورودی همان نیمسال معتبر می باشد.
تبصره 3: به هر دانشجو صرفاً یکی از موارد تخفیف مندرج در این شیوه نامه تعلق می گیرد.
تبصره 4: شرط لازم برای برخورداری از تخفیف عدم وجود بدهی قبلی و پرداخت به موقع مبلغ علی الحساب شهریه در زمان مقرر می باشد.
تبصره 5: درخصوص سایر مواردی که در این ماده ذکر نشده است، درصورت دریافت درخواست کتبی تخفیف از دانشجو درصورت وجود شرایط خاص و استثنایی و یا عدم تمکن مالی برای حداکثر تا سقف 5% از کل دانشجویان اعمال تخفیف تا 30% علاوه بر مبالغ فوق با تشخیص رئیس پردیس و مازاد بر آن با تأیید رئیس پردیس و موافقت ریاست دانشگاه (یا مقام مجاز از طرف ایشان) امکان پذیر است.
ماده 4: تسویه حساب دانشجوی انصرافی و انتقالی در صورت انصراف دانشجو تسویه حساب با وی منوط به تحقق یکی از موارد زیر است:
1- برای انصراف در بدو ورود (اعلام اسامی) و قبل از طی نمودن مراحل پذیرش و ثبت نام مبلغی کسر نشده و شهریه پرداختی عیناً مسترد می گردد.
2- در صورت انصراف دانشجو پس از مرحله پذیرش و ثبت¬نام و قبل از شروع رسمی کلاس های درس 5% از کل شهریه ثابت کسر شده و مابقی قابل عودت می باشد.
3- در صورت انصراف دانشجو طی اولین ترم تحصیلی تا پیش از شروع امتحانات پایان ترم 50% از کل شهریه کسر شده و مابقی مسترد می گردد.
4- در صورت انصراف از تحصیل و یا انتقال به دانشگاه های دیگر، بعد از محدوده زمانی بندهای فوق، لازم است دانشجو درخواست کتبی انصراف خود را در دفتر پردیس به ثبت رسانده و شهریه ثابت کامل ترم هایی را که واحد اخد ننموده است (منتهی به تاریخ ثبت درخواست کتبی) پرداخت نماید.
تبصره 1: مبنای محاسبه بدهی دانشجو تاریخ ثبت انصراف در دبیرخانه پردیس تهران می باشد.
تبصره 2: احکام مربوط به کمیته انضباطی و کمیسیون موارد خاص در خصوص تاریخ اخراج، محرومیت از تحصیل، خاتمه تحصیل و نظایر آن از شمول بند فوق مثتثنی می باشد.
تبصره 3: در هر یک از موارد فوق درصورت درخواست دانشجو، با نظر رئیس پردیس امکان اعمال تا 30% تخفیف در مبالغ مکسوره میسر بوده و مازاد بر آن در صورت تأیید رئیس پردیس با موافقت رئیس دانشگاه (یا مقام مجاز از طرف ایشان) امکان پذیر می باشد.
ماده 5: شهریه دوران مرخصی تحصیلی، حذف نیمسال،حذف تکدرس و ایام تعلیق:
تبصره 1- شهریه دوران مرخصی تحصیلی، حذف نیمسال،حذف تکدرس و ایام تعلیق در صورت موافقت با مرخصی تحصیلی یا صدور حکم کمیته انضباطی مبنی بر تعلیق موقت قبل از مهلت ترمیم، دانشجو موظف است صرفاً شهریه ثابت آن نیمسال تحصیلی را پرداخت نماید.
تبصره 2- دانشجویانی که درخواست حذف نیمسال یا حذف واحد پس از مهلت ترمیم را دارند، مشمول پرداخت کل شهریه نیمسال و واحدهای ثبت نام شده می باشند.
تبصره 3- در صورت اخذ واحد در ترم تابستان امکان حذفW، ترمیم و حذف ترم وجود ندارد و لذا در هر صورت لازم است شهریه ترم تابستان را بطور کامل پرداخت شود.
ماده 6: شهریه تطبیق واحدهای درسی
در مورد دانشجویانی که تعدادی واحد در دانشگاه دیگر گذرانده و در پردیس به صورت CR وارد می شوند، چنانچه دروس اخذ شده بیش از 12 واحد باشد مبالغی بر مبنای یک ترم شهریه ثابت به علاوه 50% از شهریه متغیر واحدهای پذیرفته شده دریافت خواهد شد. چنانچه دروس تطبیق داده شده کمتر از 12 واحد باشد فقط شهریه متغیر واحدهای پذیرفته شده اخذ می گردد و دانشجو از پرداخت شهریه ثابت معاف خواهد بود.
تبصره 1: دانشجو موظف است به محض ثبت نمرات واحدهای تطبیقی در کارنامه و اعلام آن، شهریه تطبیق واحدهای درسی را پرداخت نماید.
ماده 7: دانشجویان ترم آخر
1- اگر تعداد دروس باقیمانده جهت فارغ التحصیلی در ترم آخر فقط یک درس و یا تمدید پروژه باشد شهریه متغیر واحد درسی و 50% شهریه ثابت اخذ خواهد شد.
تبصره 1: در صورت معرفی به استاد برای درسی که دانشجو قبلاً آنرا اخذ نموده و موفق به گذراندن آن نشده ،حق التدریس به استاد پرداخت نشده و نیازی به پرداخت شهریه نیز نمی باشد .
1. در مورد دانشجویانی که با اخذ صفر واحد پایان نامه و یا پژوهش 2 در تابستان فارغ التحصیل می شوند جهت ثبت نام در ترم تابستان فقط 50% شهریه ثابت را پرداخت و تا حذف و اضافه ترم اول باید دفاع کنند. در غیر اینصورت چنانچه تاریخ دفاع از پایان نامه پس از حذف و اضافه باشد باید کل شهریه ترم اول را کامل پرداخت کنند.
2. اگر دانشجو در هر نیمسال (به جز تابستان) صرفاً اقدام به تمدید پروژه نماید، شهریه متغیر واحد درسی صفر و 50درصد شهریه ثابت اخذ خواهد شد و در صورتی که تمدید پروژه بیش از یک نوبت باشد، شهریه ثابت به صورت کامل اخذ خواهد شد.
این شیوه نامه در 7 ماده و 13 تبصره در جلسه ی مورخه 92/9/26 هیأت رئیسه پردیس به تصویب رسید و در جلسات مورخ 94/07/06 و 94/09/30 و 95/05/11 و 96/07/10 و 98/03/20 هیأت رئیسه پردیس مورد بازنگری قرار گرفته است.

  • دریافت فایل کامل شیوه نامه