درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

شیوه نامه

شیوه نامه

این شیوه نامه به منظور تعیین مبلغ شهریه و مشوق های آن برای دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس خودگردان تهران با مشخصات و مفاد زیر تنظیم شده است
ماده1: تعاریف و اختصارات
شهریه: سهمی از هزینه‌های تحصیلی و متشکل از دو بخش ثابت و متغیر است که برابر ضوابط مصوب و در قبال برخورداری از خدمات آموزشی از دانشجو دریافت می‌‎شود.
شهریه ثابت: بخشی از شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای درسی انتخابی دانشجو انجام می‌شود.
تبصره 1: مبلغ شهریه ثابت و شهریه متغیر دروس عملی و نظری پیش از شروع هر ترم تحصیلی و متناسب با افزایش هزینه هایشهریه متغیر: بخشی از شهریه است که میزان آن بر اساس ضوابط مصوب، با توجه به نوع و تعداد واحدهای انتخابی تعیین و دریافت می‌شود.
شهریه علی الحساب: بخشی از شهریه می باشد که قبل از انتخاب واحد اخذ می‌گردد.
شهریه تطبیق واحد درسی: شهریه مربوط به واحدهای گذرانده شده در سایر دانشگاه ها که به تأیید دانشگاه صنعتی شریف رسیده باشد.
ماده 2: شهریه مقطع کارشناسی
شهریه هر سال تحصیلی بدون احتساب هزینه خوابگاه، غذا، بیمه و... به‌صورت علی الحساب، متناسب با افزایش هزینه‌های پردیس و شاخص تورم سالانه با پیشنهاد رئیس پردیس و تصویب شورای راهبردی پردیس در چهارچوب مصوبات هیأت امناء تعیین می گردد. شهریه قطعی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 99-98 به شرح جدول زیر می‌باشد:


تبصره1: شهریه دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی طی دو نوبت، قبل از شروع نیمسال(جهت ثبت نام و اخذ واحدهای درسی) و نیز در اواسط نیمسال تحصیلی (تا پیش از شروع امتحان‌های پایان نیمسال) مطابق اطلاعیه های پردیس (اینترنتی، پیامکی و اعلامیه قابل رویت) اخذ می گردد و عدم اطلاع دانشجو نافی مسئولیت های وی نمی‌باشد.
تبصره2: شهریه قطعی دانشجو در اوایل نیمسال، بعد از لحاظ نمودن واحدهای اخذ شده در ثبت نام و ترمیم محاسبه می شود..
تبصره3: در صورت حذف اضطراری واحدها در طول نیمسال تحصیلی شهریه واحدهای حذف شده عودت نمی شود
تبصره4: به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر تحصیلی شهریه دانشجویان ممتاز علمی، نفرات برتر پذیرفته شده آزمون سراسری، نیمسال‌آخر و فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف طبق مواد مندرج مشروحه زیر تعیین گردیده است
تبصره5: اخذ شهریه مصوب این ماده برای کلیه دانشجویان ورودی فاقد امتیازات مواد 5 الی 9 لازم الاجرا می باشد
. تبصره6: شهریه ثابت در کل دوره تحصیل ثابت می باشد و شهریه متغیر برای هر سال تحصیلی متناسب با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و با تصویب هیأت امنا تعیین شده و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

ماده3: فرآیند محاسبه و تصمیم گیری جهت اخذ شهریه
تبصره1: پذیرفته شدگان در صورت برخورداری از یکی از مواد مشوق مندرج در این شیوه نامه می‌بایست درخواست خود را به صورت کتبی و در مهلت مقرر جهت بررسی به دفتر پردیس ارائه نمایند.
تبصره2: شهریه های مشوق فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که به استناد مدارک مستدل واجد شرایط مندرج این شیوه نامه باشند، برای این منظور متقاضی جهت استفاده از این شیوه نامه باید مستندات لازم را ارائه نماید.
تبصره3: مجوز استفاده از شیوه نامه مطروحه با پیشنهاد رئیس پردیس و با موافقت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مستند بر مصوبات شورای راهبردی پردیس صادر می‌گردد.
تبصره4: در صورت عدم تسویه کامل شهریه هر نیمسال تا پایان همان نیمسال معادل 10% مبلغ باقی¬مانده به عنوان جریمه تأخیر به بدهی دانشجو افزوده خواهد شد.
تبصره5: در صورت اخذ مرخصی تحصیلی و یا ایام تعلیق، دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد در غیر این صورت دانشجویانی که درخواست حذف نیمسال یا حذف واحد پس از مهلت ترمیم را دارند، مشمول پرداخت کل شهریه نیمسال و واحدهای ثبت‌نام شده می‌باشند.
ماده4: ضوابط بهره مندی از مواد 5 الی 9 تعیین شده به عنوان شهریه
تبصره1: با توجه به شرایط و درخواست متقاضی یکی از موارد تعیین شده مواد یاد شده به عنوان شهریه دانشجو ثبت می گردد
تبصره2: شرط لازم برای برخورداری از شرایط تعیین شده برای شهریه عدم وجود بدهی قبلی و پرداخت مبلغ علی¬الحساب شهریه در زمان مقرر می‌باشد.
تبصره3: سقف مجاز بهره مندی از مواد مذکور برای واجدان شرایط 8 نیمسال می باشد.
تبصره4: در صورتی که دانشجویان مشمول در هر نیمسالی از دوره تحصیلی خود مشروط شوند در نیمسال بعدی مشمول استفاده از مفاد مواد یاد شده این شیوه نامه نخواهند بود.
ماده5: شهریه دانشجویان ممتاز علمی
به منظور ایجاد انگیزه بیشتر و پیشرفت تحصیلی به دانشجویان دارای بالاترین معدل تحصیلی به تفکیک کد رشته و سال ورود و به شرط حداکثر اختلاف معدل10 درصد با متوسط سه نفر برتر معادل با ایشان در دوره روزانه، شهریه تعیین شده در سال تحصیلی 99-98 به شرح جدول زیر به عنوان شهریه ثابت و متغیر محاسبه می‌گردد.

تبصره1: شهریه های یاد شده به تفکیک نیمسال ورودی و بر اساس معدل نیمسال، مشروط بر اخذ حداقل 12 واحد درس پایه و تخصصی در آن نیمسال بر شهریه ثابت تخصیص می‌یابد.
تبصره2: شرط لازم برای قرار گرفتن میان رتبه¬های برتر در هر نیمسال (برای دانشجویان پردیس و روزانه)، گذراندن حداقل 12 واحد پایه و تخصصی در آن نیمسال است.
تبصره3: برای احراز رتبه‌های اول تا سوم یک رشته و ورودی لازم است نمرات نهایی دانشجویان ثبت گردد. لذا در صورت تأخیر در اعلام نمرات امتحان دانشجویان پس از مشخص گردیدن دانشجویان ممتاز، شهریه تعیین شده دانشجویان ذینفع به صورت بستانکاری به حساب آنان ثبت خواهد گردید.
ماده6: شهریه نفرات برتر پذیرفته شده آزمون سراسری
به منظور جذب نخبگان علمی و تشویق پذیرفته شدگان ممتاز آزمون سراسری برای ثبت نام در این پردیس، اخذ شهریه در سال تحصیلی 99-98 به شرح جدول زیر در طول تحصیل صورت می پذیرد:

ماده7: نیمسال آخر
اگر تعداد دروس باقیمانده جهت فارغ التحصیلی در نیمسال آخر فقط یک درس و یا تمدید پروژه باشد شهریه متغیر واحد درسی و مبلغ 31.366.040 ریال به عنوان شهریه ثابت اخذ خواهد شد.
تبصره 1: اگر دانشجو در هر نیمسال صرفاً اقدام به تمدید پروژه نماید، شهریه متغیر واحد درسی صفر و مبلغ 31.366.040 ریال به عنوان شهریه ثابت اخذ خواهد شد و در صورتی که تمدید پروژه بیش از یک نوبت باشد، شهریه ثابت معادل مبلغ 62.732.079 ریال اخذ خواهد شد.
ماده8: شهریه واحد گذرانده شده (CR) دردانشگاه دیگر
از دانشجویانی که تعدادی واحد در دانشگاه دیگر گذرانده و پس از تأیید در کارنامه به صورت CR وارد می¬شوند، چنانچه دروس تطبیق داده شده بیش از 12 واحد باشد مبالغی بر مبنای یک ترم شهریه ثابت به¬علاوه 50% از شهریه متغیر واحدهای پذیرفته شده دریافت خواهد شد. چنانچه دروس تطبیق داده شده کمتر از 12 واحد باشد فقط شهریه متغیر واحدهای پذیرفته شده اخذ می¬گردد و دانشجو از پرداخت شهریه ثابت معاف خواهد بود.
تبصره1: دانشجو موظف است به محض ثبت نمرات واحدهای تطبیقی در کارنامه و اعلام آن، شهریه تطبیق واحدهای درسی را پرداخت نماید.
ماده9: شهریه فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف
شهریه فرزندان اساتید دانشگاه صنعتی شریف (رسمی آزمایشی، رسمی قطعی یا بازنشسته) و هیأت علمی پیمانی و کارمندان رسمی یا قراردادی دانشگاه (با بیش از 5 سال سابقه کار در دانشگاه صنعتی شریف) در سال تحصیلی 99-98 به شرح جدول زیر می باشد.

ماده10: دانشجویان شاهد و ایثارگر
شرایط لازم جهت اخذ تخفیف شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر بر اساس مصوبات و ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری و مطابق بند ث، ماده88 قانون برنامه ششم تعیین شده و مبلغ قابل تخفیف توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین و در قالب بُن جهت ثبت در سامانه مالی به دانشجو تحویل داده می‌شود.
این شیوه نامه در 10 ماده و 20 تبصره ملاک تعیین شهریه دانشجویی دانشجویان ورودی از سال تحصیلی 99-98 خواهد بود.

  • دریافت فایل کامل شیوه نامه