راهبردهای اصلی پردیس


   
   
 1. بهره گيري هدفمند و اثربخش از ظرفيتهاي بلا استفاده دانشگاه شريف براي توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي آن و نيز جذب سهم متناسبي از بازار خدمات آموزشي دانشگاهي

 

2. توسعه تعاملات و همكاريهاي بين المللي دانشگاه