ماموریت


   
   

* توسعه و ارتقاي سطح فعلي فعاليتهاي تخصصي  پژوهشي و آموزشي دانشگاه، براساس استراتژيها، سياست‌ها، برنامه‌هاي مصوب هيئت امنا و نيازمنديهاي ساير ذينفعان با به كارگيري ظرفيت‌هاي بلا استفاده دانشگاه شريف و ساير ارتباطات علمي داخلي و بين المللي به نحوي كه منجر به كسب درآمد منطقي براي ارتقاي كيفي ساير برنامه هاي علمي دانشگاه شود.