فلسفه وجودی


   
   

  * توسعه كمي خدمات آموزشي دانشگاه با حفظ سطح كيفيت آن و ارتقاي   سطح دسترسي جامعه مخاطبان به آموزشهاي دانشگاه شريف براي معكوس نمودن روند مهاجرت تحصيلي