چشم انداز


   
   

     * پرديس بين المللی دانشگاه صنعتی شريف در تهران  در افق                 چشم‌انداز خود (5 ساله) سيستمي است كيفيت مدار، توانمند، پويا،       هدفمند، چابك، منعطف، پايدار، كارا

  * داراي عملكرد آموزشي اثربخش

  * داراي تعامل مؤثر و فعال با ذينفعان و محيط خود

  * برخوردار از همكاريها و شركاي بين المللي معتبر و دست‌يافته به           جايگاه شايسته در زمينه  پژوهش و آموزش در سطح ملي و منطقه ای.