ارزشهای اصلی و محوری پردیس


   
   

   * رعايت سطح كيفي و استانداردهاي علمي دانشگاه شريف

   * تاکید بر توجيه اقتصادي عملكرد و فعاليت مبتني بر هزينه درآمد

   * تاكيد بر مشتري مداري و رعایت خواسته هاي مخاطبان با حفظ اصول       اساسي دانشگاه

   * فعاليت در عرصه منطقه اي و جهاني  با همكاري شركاي بين المللي معتبر