دستورالعمل ها و آئین نامه ها

           
1) دستورالعمل اتحادیه های انجمن های علمی
       
2) شیوه نامه حمایت وزارت علوم از انجمن های علمی دانشجویی
       
3) آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی
       
4) آئین نامه کانون های فرهنگی دانشجویی

 

       
5) آئین نامه رفتاری-اجتماعی عمومی